فهرست مطالب

چکيده 17
فصل 1: 18
مقدمه: 19
فصل 2 : 22
1-1-کلياتي در مورد درخت پسته : 23
2-1-1- تاريخچه درخت پسته : 23
2-1-2- ويژگيهاي گياهشناسي و گونههاي مهم پسته : 23
2-1-3- گونههاي جنس پسته : 25
2-1-4- نيازهاي آب و هوايي پسته : 25
2-1- 5- سطح زير کشت 26
2-1- 5-1-کشت و توليد پسته در دنيا 26
2-1- 5-2- سطح زير کشت و توليد در ايران : 29
2-1-7- ارقام پسته : 32
2-1- 8- فنولوژي درختان پسته : 33
2-1-8-1- فنولوژي/ گلدهي: 34
2-1-8-2-گرده افشاني در پسته : 35
2-1-8-3-جوانه زني ورشد لوله گرده: 35
2-1-8-4- قوه ناميه و ماندگاري دانه گرده: 36
2-1- 8-5- فنولوژي رشد و نمو ميوه : 36
2-2- معرفي منطقه مورد مطالعه 38
2-2-1- استان سمنان 38
2-2-2- موقعيت جغرافيايي شهرستان دامغان و حوم? آن : 38
2-3 – اصلاح درختان پسته : 40
2-4- مطالعات بر روي گرده افشاني پسته: 42
2-5- مطالعات بر روي صفات کمي وکيفي پسته: 47
2-5- بررسي و ارزيابي ارقام پسته 51
2-6- ارزيابي و اصلاح پايه هاي پسته 61
2-7- استفاده از بيوتكنولوژي در شناسايي، تكثير و اصلاح ارقام و پايه هاي پسته 71
ب – استفاده از بيوتكنولوژي در تكثير ارقام و پايه هاي پسته 82
پ – استفاده از بيوتكنولوژي در اصلاح ارقام و پايه هاي پسته 87
فصل 3 89
مواد و روشها 89
زمان و موقعيت جغرافيايي محل انجام آزمايش: 90
مشخصات اقليمي و جغرافيايي محل تحقيق: 90
رسم نقشه ونقاط پراکنش: 90
کدهاي قرار دادي براي ژنوتيپ هاي نروماده: 90
نقشه باغ کلکسيون تلقيح کنندگان پسته بلوک 3و4 93
نقشه باغ كلكسيون پايه هاي بذري (SEEDLING) پسته ايستگاه تحقيقات پسته دامغان 95
3-1)اندازه گيري صفات کمي وکيفي ژنوتيپ هاي نر: 98
3-1-1)ابعاد جوانه گل 98
3-1-2)صفات باز شدن گل: 98
3-1-3)اندازه گيري طول محور گل آذين: 98
3-1-4 )اندازه گيري طول شاخه سال جاري: 99
3-1-5)تعيين درصد جوانه زني دانه گرده: 99
تهيه نمونه 99
تهيه محيط کشت: 99
تعيين درصد قوه ناميه با استفاده از تست IKI: 100
3-1-6) اندازه گيري ميزان فلورسنس كلروفيل: 100
روش کار دستگاه کلروفيل فلرومتر: 100
3-1-7 ) اندازه گيري ميزان فتوسنتز با دستگاه فتوسنتز آنالايزر: 101
3-1-9) اندازه گيري مقدار کلرفيل: 102
3-1-10 ) اندازه گيري صفات ژنوتيپ هاي ماده: 102
3-1-10-1 )اندازه گيري ميزان فلورسنس كلروفيل: 102
3-1-11) اندازه گيري صفات كمي وكيفي مربوط به خوشه : 103
3-1-12 )اندازه گيري صفات كمي وكيفي مربوط به ميوه: 103
روش تجزيه تحليل داده ها: 104
فصل 4 105
نتايج و بحث 105
4-نتايج: 106
4-1-ژنوتيپ هاي نر 106
4-1-1-نتايج ارزيابي صفات گلدهي 106
4-1-1-3-نتايج ارزيابي همپوشاني ژنوتيپهاي انتخابي با 9رقم تجاري 107
4-1-1-5-نتايج بررسي اثر ژنوتيپ بر جوانه زني دانه گرده 109
4-1-1-6-نتايج بررسي اثر ژنوتيپ بر قوه ناميه دانه گرده 110
4-1-2-اثر ژنوتيپ هاي مختلف بر روي سطح برگ 112
4-1-3-نتايج بررسي اثر ژنوتيپ برروي طول محور گل آذين در ژنوتيپ هاي نر 113
4-1-4-نتايج بررسي اثر ژنوتيپ برروي طول شاخه سال جاري در ژنوتيپ هاي نر 114
4-1-5- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ برروي طول جوانه گل در ژنوتيپ هاي نر 115
4-1-6- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ هاي مختلف برروي قطر جوانه گل در ژنوتيپ هاي نر 116
4-1-7- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ برروي فلورسنس حداقل(FO) در ژنوتيپ هاي نر 117
4-1-8- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ برروي فلورسنس متغير(FV) در ژنوتيپ هاي نر 118
4-1-9- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ برروي ميزان فلورسنس ماکزيمم(FM) در ژنوتيپ هاي نر 119
4-1-10- نتايج بررسي نسبت فلور سنس متغير به ماکزيمم(FM/FV) در ژنوتيپ هاي نر 120
4-1-11- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ برروي ميزان سرعت فتوسنتز در ژنوتيپ هاي نر 122
4-1-12- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ برروي ميزان تعرق در ژنوتيپ هاي نر 123
4-1-13- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ برروي دماي برگ در ژنوتيپ هاي نر 124
4-1-14- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ برروي ميزان کلروفيلA در ژنوتيپ هاي نر 125
4-1-15- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ برروي ميزان کلروفيلB در ژنوتيپ هاي نر 126
4-1-16- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ برروي ميزان کلروفيل کل در ژنوتيپ هاي نر 127
4-2- نتايج آناليز صفات کمي وکيفي 20 ژنوتيپ ماده 129
4-2-1-نتايج بررسي اثر ژنوتيپ برروي سطح برگ در ژنوتيپ هاي ماده 129
4-2-2-نتايج بررسي اثر ژنوتيپ برروي طول شاخه سال جاري در ژنوتيپ هاي ماده 130
4-2-3- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ برروي فلورسنس حداقل(FO) در ژنوتيپ هاي ماده 131
4-2-4- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ بر ميزان فلورسنس ماکزيمم(FM) در ژنوتيپ هاي ماده 132
4-2-5- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ برروي فلورسنس متغير(FV) در ژنوتيپ هاي نر 133
4-2-6- نتايج بررسي نسبت فلور سنس متغير به ماکزيمم(M/FV) در ژنوتيپ هاي ماده 134
4-2- 7نتايج بررسي اثر ژنوتيپ برروي ميزان سرعت فتوسنتز در ژنوتيپ هاي ماده 136
4-2-8- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ برروي ميزان تعرق در ژنوتيپ هاي ماده مختلف 137
4-2-9- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ هاي ماده مختلف برروي دماي برگ 138
4-2-10- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ هاي ماده مختلف برروي درصد پوکي ميوه پسته 139
4-2-11- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ هاي ماده مختلف برروي وزن خشک ميوه پسته 140
4-2-12- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ هاي ماده مختلف برروي مقدار انس ميوه پسته 142
4-2-13- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ هاي ماده مختلف برروي درصدخنداني ميوه پسته 143
4-2-14- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ هاي ماده مختلف برروي وزن پوست تر ميوه پسته 145
4-2-15- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ هاي ماده مختلف برروي وزن تر100عدد ميوه پسته 146
4-2-15- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ هاي ماده مختلف برروي شکاف نا منظم ميوه پسته 147
4-2-15- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ هاي ماده مختلف بر زود خنداني( شکاف منظم ميوه )پسته 148
4-2-16- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ هاي ماده مختلف برروي طول خوشه پسته 150
4-2-17- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ هاي ماده مختلف برروي عرض خوشه پسته پسته 151
4-2-18- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ هاي ماده مختلف برروي قطر دم خوشه پسته 152
4-2-19- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ هاي ماده مختلف برروي تعداد پسته در خوشه 153
4-2-20- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ هاي ماده مختلف برروي تعداد انشعابات اوليه خوشه پسته 154
-2-20- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ هاي ماده مختلف برروي تعداد انشعابات ثانويه خوشه پسته 155
4-2-21- نتايج بررسي اثر ژنوتيپ هاي ماده مختلف برروي وزن خوشه پسته 156
نتيجه گيري کلي: 160
توصيه ها: 166
پيشنهادات: 167
منابع: 169

فهرست نمودارها
نمودار (2-1): سطح زير کشت پسته در جهان از سال 1990-2004 29
نمودار(2-3): توزيع ميزان توليد پسته استان‌ها نسبت به كل كشورسال 1387 31
نمودار شماره4- 1 بررسي اثر ژنوتيپ بر روي جوانه زني دانه گرده 109
نمودار شماره4- 2 بررسي اثر ژنوتيپ بر روي درصد قوه ناميه دانه گرده ژنوتيپهاي مختلف 111
نمودار شماره4-3-اثر ژنوتيپ بر روي سطح برگ 113
نمودار شماره4-4-اثر ژنوتيپ بر روي طول محور گل آذين 114
نمودار شماره4-5-اثر ژنوتيپ بر طول طول شاخه سال جاري 115
نمودار شماره4-6-اثر ژنوتيپ بر روي طول جوانه گل 116
نمودار شماره4-7-اثر ژنوتيپ هاي مختلف بر قطر جوانه گل 117
نمودار شماره4-8-اثر ژنوتيپ هاي مختلف بر فلورسنس حداقل(FO) 118
نمودار شماره4-9-اثر ژنوتيپ هاي مختلف بر فلورسنس متغير(FV) 119
نمودار شماره4-10-اثر ژنوتيپ هاي مختلف بر فلورسنس ماکزيمم(FM) 120
نمودار شماره4-11-اثر ژنوتيپ برنسبت فلور سنس متغير به ماکزيمم (FM/FV) 121
نمودار شماره4-12-اثر ژنوتيپ هاي مختلف برروي ميزان سرعت فتوسنتز 123
نمودار شماره4-13-اثر ژنوتيپ هاي مختلف برروي ميزان سرعت تعرق 124
نمودار شماره4-14-اثر ژنوتيپ هاي مختلف برروي ميزان دماي برگ 125
نمودار شماره4-15-اثر ژنوتيپ هاي مختلف برروي ميزان کلروفيلA 126
نمودار شماره4-16-اثر ژنوتيپ هاي مختلف برروي ميزان کلروفيلB 127
نمودار شماره4-17-اثر ژنوتيپ هاي مختلف برروي ميزان کلروفيل کل 128
نمودار شماره4-2-1-اثر ژنوتيپ بر شاخص سطح برگ در ژنوتيپ هاي مختلف 129
نمودار شماره4-2-2-اثر ژنوتيپ بر طول شاخه سال جاري 130
نمودار شماره4-2-3-اثر ژنوتيپ هاي مختلف ماده انتخابي بر فلورسنس حداقل(FO) 131
نمودار شماره4-2-4اثر ژنوتيپ هاي مختلف ماده بر فلورسنس ماکزيمم(FM) 132
نمودار شماره4-2-5-اثر ژنوتيپ هاي مختلف ماده انتخابي برميزان فلورسنس متغير(FV) 133
نمودار شماره4-2-6-اثر ژنوتيپ برنسبت فلور سنس متغير به ماکزيمم (FV/M) 135
نمودار شماره4-2-7،اثر ژنوتيپ هاي مختلف بر ميزان سرعت فتوسنتزدر ژنوتيپ هاي ماده 136
نمودار شماره4-2-8اثر ژنوتيپ هاي مختلف ماده برروي ميزان سرعت تعرق 137
نمودار شماره4-2-9،اثر ژنوتيپ هاي مختلف ماده انتخابي برروي ميزان دماي برگ 138
نمودار شماره4-2-10،اثر ژنوتيپ هاي مختلف ماده انتخابي برروي درصد پوکي 140
نمودار شماره4-2-11،اثر ژنوتيپ هاي مختلف ماده انتخابي برروي وزن خشک 141
نمودار شماره4-2-12،اثر ژنوتيپ هاي مختلف ماده انتخابي برروي مقدار انس پسته 143
نمودار شماره4-2-13،اثر ژنوتيپ هاي مختلف ماده انتخابي برروي درصد خنداني 145
نمودار شماره4-2-14،اثر ژنوتيپ هاي مختلف ماده انتخابي برروي وزن پوست تر ميوه 146
نمودار شماره4-2-15،اثر ژنوتيپ هاي مختلف ماده انتخابي برروي وزن تر100 ميوه 147
نمودار شماره4-2-15،اثر ژنوتيپ هاي مختلف ماده انتخابي برروي شکاف نا منظم ميوه پسته 148
نمودار شماره4-2-15،اثر ژنوتيپ هاي مختلف ماده برزودخنداني ( شکاف منظم ميوه )پسته 150
نمودار شماره4-2-16،اثر ژنوتيپ هاي مختلف ماده انتخابي برروي طول خوشه پسته 151
نمودار شماره4-2-17،اثر ژنوتيپ هاي مختلف ماده انتخابي برروي عرض خوشه پسته 152
نمودار شماره4-2-18،اثر ژنوتيپ هاي مختلف ماده انتخابي برروي قطر دم خوشه پسته 153
نمودار شماره4-2-19،اثر ژنوتيپ هاي مختلف ماده برروي تعداد پسته در خوشه 154
نمودار شماره4-2-20،اثر ژنوتيپ هاي ماده انتخابي برروي تعداد انشعابات اوليه خوشه پسته 155
نمودار شماره4-2-20،اثر ژنوتيپ هاي ماده برروي تعداد انشعابات ثانويه خوشه پسته 156
نمودار شماره4-2-21،اثر ژنوتيپ هاي مختلف ماده انتخابي برروي وزن خوشه پسته 157

فهرست جداول
جدول(2-1): سطح زير کشت پسته در ايران و 9 کشور عمده توليدکننده در سالهاي 2003-1990( واحد : هزار هکتار) 28
جدول(2-2): مقايسه ارزش غذايي پسته با ساير خشكبار 32
جدول شماره 14-1-1نتايج ارزيابي تاريخ گلدهي 106
جدول شماره 4-1- 2-ارزيابي طول دوره گلدهي 107
جدول شماره 4 -1-3 ارزيابي همپوشاني ژنوتيپهاي انتخابي با 9رقم تجاري 108
جدول4-1- 4 -تجزيه واريانس صفات کمي و کيفي ژنوتيپهاي نر 158
جدول4-2- 1 تجزيه واريانس صفات کمي و کيفي ژنوتيپهاي ماده 159
ادامه جدول4-2- 2 تجزيه واريانس صفات کمي و کيفي ژنوتيپهاي ماده 159
جدول شماره4-1-5 نتايج صفات کمي وکيفي مربوط به گلدهي 161
جدول شماره4-1-6، نتايج صفات کمي وکيفي مربوط به فلورسنس و فتوسنتز وبرگ وشاخه درژنوتيپ هاي نر 162
جدول شماره4-2-3 نتايج صفات کمي وکيفي مربوط به فلورسنس و فتوسنتز وبرگ وشاخه ماده 163
جدول شماره4-2-4 نتايج صفات کمي وکيفي مربوط به ميوه ژنوتيپ هاي ماده 164
جدول شماره4-2-5 نتايج صفات کمي وکيفي مربوط به خوشه ژنوتيپ هاي ماده 165

فهرست اشکال
شکل(2-1): نقشه پراكندگي كشت درخت پسته

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید