بود6/1 درصد پاسخگويان وضعيت تأهل خود را مشخص ننموده اند.

نمودار (1-4) توصيف آماري نمونه تحقيق به تفكيك وضعيت تأهل

جدول (2-4) توصيف آماري نمونه تحقيق به تفكيك جنسيت
جنسيت
تعداد
درصد
درصد متغير
درصد تراكمي
زن
مرد
كل
221
24
245
2/90
8/9
100
2/90
8/9
100
2/90
100

ب: جنسيت: مطابق اطلاعات جدول 4-2، 221 نفر، معادل 2/90 درصد افراد نمونه مورد بررسي زن و تعداد 24 نفر، معادل 8/9 درصد آن ها زن بودند.

نمودار (2-4) توصيف آماري نمونه تحقيق به تفكيك جنسيت

جدول (3-4) توصيف آماري نمونه تحقيق به تفكيك سن
سن
تعداد
درصد
درصد متغير
درصد تراكمي
25-20
42
1/17
5/17
5/17
30-26
57
3/23
8/23
3/41
35-31
46
8/18
2/19
4/60
40-36
51
8/20
3/21
7/81
40 سال به بالا
44
18
3/18
100
جمع
240
98
100

بي پاسخ
5
2%

جمع كل
245
100

ج: سن: سن افراد تحت بررسي بر حسب رده هاي سني و براساس اطلاعات پرسشنامه دسته بندي گرديد. بيشترين تعداد افراد داراي سني بين 26 تا 30 سال داشته اند و افرادي كه داراي سن 26-20 سال بوده اند داراي كمترين فراواني مي باشند.

نمودار (3-4) توصيف آماري نمونه تحقيق به تفكيك سن

جدول 4-4 توصيف آماري نمونه به تفكيك مدرك تحصيلي
تحصيلات
تعداد
درصد
درصد متغير
درصد تراكمي
ديپلم
18
3/7
4/7
4/7
فوق ديپلم
61
9/24
2/25
6/32
ليسانس
156
7/63
5/64
1/97
فوق ليسانس و بالاتر
7
9/2
9/2
100
جمع
242
8/98
100

بي پاسخ
3
2/1

جمع كل
245
100

د: تحصيلات: مدرك تحصيلي افراد تحت بررسي بر حسب رده هاي چهار گانه و براساس اطلاعات پرسشنامه دسته بندي گرديد. با توجه به جدول 4-4 بيشترين افراد مدرك ليسانس داشته اند (156 نفر معادل 7/63 درصد) و افرادي كه داراي مدرك فوق ليسانس و بالاتر بودند داراي كمترين فراواني مي باشند (7نفر معادل 9/2 درصد)

نمودار 4-4 توصيف آماري نمونه به تفكيك مدرك تحصيلي

جدول (5-4) توصيف آماري نمونه تحقيق به تفكيك وضعيت استخدام
وضعيت استخدام
تعداد
درصد
درصد متغير
درصد تراكمي
رسمي
121
8/49
6/50
6/50
پيماني
8
3/3
3/3
54
قرار دادي
16
5/6
7/6
7/60
شركتي
94
4/38
3/39
100
جمع
239
6/97
100

بي پاسخ
6
4/2

جمع كل
245
100

ه: وضعيت استخدام: نوع استخدام بر حسب اطلاعات پرسشنامه دسته بندي گرديدو با توجه به جدول 5-4افرادي كه نوع استخدام آن ها رسمي مي باشد داراي بيشترين فراواني مي باشد (121 نفر معادل 4/49 درصد)

نمودار (5-4) توصيف آماري نمونه تحقيق به تفكيك وضعيت استخدام

2-4: توصيف متغيرهاي پژوهش
1- امنيت شغلي

جدول (6-4) فراواني پاسخ ها در خصوص امنيت شغلي

فراواني
درصد
درصد متغير
درصد تراكمي
كم
64
1/26
1/26
1/26
متوسط
170
4/69
4/69
5/95
زياد
11
5/4
5/4
100
جمع
245
100
100

همانگونه كه جدول (6-4) نشان مي دهد حدود 26 درصد پاسخگويان امنيت شغلي را كم ارزيابي نموده اند. 4/69 درصد آنان احساس مي نمايند كه امنيت شغلي را در حدود متوسط دارند و تنها 5/4 درصد اعتقاد دارند كه امنيت شغلي آنان در سطح بالا است.

نمودار(6-4) فراواني پاسخ ها در خصوص امنيت شغلي

جدول (7-4) توصيف آماري متغيرهاي امنيت شغلي

ميانگين
ميانه
مد
انحراف استاندارد
كميته
بيشينه
ميانگين پرسشنامه
ثبات شغلي
22/3
22/3
22/3
877/0
1
86/4
3
امكان بروز خلاقيت
96/3
00/4
29/4
550/0
2
5
3
عاطفي بودن محيط كار
67/3
75/3
75/3
464/0
2
5
3
رضايت مادي
042/2
042/2
1
817/0
1
67/4
3
نظام رسيدگي به شكايت
068/3
068/3
67/2
9291/0
1
5
4
امنيت شغلي شاخص كلي
184/3
184/3
18/3
414/0
07/2
30/4
2

همانگونه جدول (7-4) نشان مي دهد متغير امكان بروز خلاقيت در محيط كار با ميانگين 96/3 و انحراف استاندارد 55/0 بالاترين ميانگين و رضايت مادي با ميانگين 04/2 و انحراف استاندارد 817/0 پايين ترين ميانگين در تعيين مؤلفه هاي امنيت شغلي است.

نمودار (7-4) توصيف آماري متغيرهاي امنيت شغلي

2- استرس شغلي

جدول (8-4) توزيع فراواني پاسخ ها در خصوص استرس شغلي

پاسخ ها
فراواني
درصد
درصد متغير
درصد تراكمي
كم
19
8/7
8/7
8/7
متوسط
225
8/91
8/91
6/99
زياد
1
4
4
100
جمع
245
100
100
100

همانگونه كه جدول (8-4) نشان مي دهد 7 درصد پاسخگويان استرس شغلي را كم ارزيابي نموده اند و 91 درصد احساس مي نمايند كه استرس شغلي را در سطح متوسط دارند و تنها 4 درصد اعتقاد دارند كه استرس شغلي آن ها در سطح بالا است

نمودار (8-4) توزيع فراواني پاسخ ها در خصوص استرس شغلي

جدول (9-4) توصيف آماري متغيرهاي استرس شغلي

ميانگين
ميانه
مد
انحراف استاندارد
كمينه
بيشينه
نگرش به مهارت
35/3
35/3
26/3
297/0
5/2
88/3
قدرت تصميم گيري
96/2
00/3
3
537/0
2
9
كنترل وضعيت
99/2
3
25/3
405/0
2
4
فشار كاري
44/2
44/2
33/2
434/0
33/1
33/3
ابهام نقش
10/3
10/3
10/3
407/0
17/2
4
عدم امنيت شغلي
03/1
03/1
03/1
135/0
72/0
33/1
كمبود ارزش
77/3
4
4
337/0
33/2
33/4
حمايت اجتماعي مدير
40/3
40/3
4
645/0
60/1
60/9
حمايت اجتماعي همكاران
28/3
25/3
3
412/0
75/1
4
استرس شاخص كلي
27/3
27/3
28/3
198/0
74/2
26/4

همانگونه كه جدول (9-4) نشان مي دهد متغير كمبود ارزش با ميانگين 77/3 و انحراف استاندارد 337/0 بالاترين ميانگين. و متغير فشار كاري با ميانگين 44/2 و انحراف استاندارد 434/0 پايين ترين ميانگين در بين مولفه هاي استرس شغلي است.

نمودار (9-4) توصيف آماري متغيرهاي استرس شغلي
3- تعهد سازماني
جدول (10-4) توزيع فراواني پاسخ ها در خصوص تعهد سازماني

فراواني
درصد
درصد متغير
درصد تراكمي
كم
9
7/3
7/3
7/3
متوسط
230
9/93
9/93
6/97
زياد
6
4/2
4/2
100
جمع
245
100
100

همان طور كه جدول (10-4) نشان ميدهد حدود 7/3 درصد پاسخگويان تعهد سازماني را كم ارزيابي نموده اند و 9/93 درصد احساس مي نمايند كه تعهد سازماني را در حد متوسط دارند و 4/2 درصد اعتقاد دارند تعهد سازماني آن ها در حد بالا است.

نمودار (10-4) توزيع فراواني پاسخ ها در خصوص تعهد سازماني

جدول (11-4) توصيف آماري متغيرهاي تعهد سازماني

ميانگين
ميانه
مد
انحراف استاندارد
كمينه
بيشينه
تعهد عاطفي
37/3
37/3
38/3
337/0
25/2
5/4
تعهد مستمر
31/3
31/3
25/3
394/0
25/2
75/4
تعهد هنجاري
61/3
61/3
5/3
436/0
5/1
5/4
تعهد سازماني (شاخص كلي)
42/3
42/3
42/3
246/0
67/2
33/4

همانگونه كه جدول (11-4) نشان مي دهد متغير تعهد هنجاري با ميانگين 61/3 و انحراف استاندارد 436/0 بالاترين ميانگين و تعهد مستمر با ميانگين 31/3 و انحراف استاندارد 394/0 پايين ترين ميانگين در بين متغيرهاي تعهد سازماني است.

نمودار (11-4) توصيف آماري متغيرهاي تعهد سازماني

3-4: آزمون فرضيه هاي پژوهش
فرضيه 1- بين ادراك امنيت شغلي معلمان و تعهد سازماني آنان رابطه معنادار وجود دارد.
براي آزمون فرضيه فوق از ضرائب همبستگي پيرسون و اسپيرمن استفاده شده است. نتايج در جدول زير منعكس است.

جدول (12-4) خلاصه محاسبات ضرائب همبستگي بين امنيت شغلي ( متغير مستقل )و تعهد سازماني ( متغير وابسته)
شاخص
پيرسون
اسپيرمن
ضريب همبستگي
088/0
111/0
تعداد
245
245
سطح معنادار
169/0
84/0

نمودار (12-4) خلاصه محاسبات ضرائب همبستگي بين امنيت شغلي ( متغير مستقل و تعهد
سازماني ( متغير وابسته)

همانگونه كه جدول (12-4) فوق نشان مي دهد سطح معنادار محاسبه شده براي هر دو ضريب بالاتر از 05/0 است و اين به آن معناست كه بين دو متغير امنيت شغلي و تعهد سازماني رابطه معنادار وجود دارد.

فرضيه دوم: بين ابعاد امنيت شغلي با تعهد سازماني رابطه معنادار وجود دارد.

جدول (13-4) خلاصه محاسبات ضرائب همبستگي بين ابعاد امنيت شغلي وتعهد سازماني متغير مستقل و تعهد سازماني ( متغير وابسته)

ابعاد
همبستگي
N
سطح معناداري

پيرسون
اسپيرمن

ثبات شغلي
025/0
024/0
245
703/0
خلاقيت در شغل
*179/0
*283/0
245
005/0
عاطفي بودن محيط كار
017/0
061/0
245
790/0
رضايت مادي
030/0
013/0
245
635/0
نظام رسيدگي به شكايت
083/0
122/0
245
196/0

نمودار (13-4) خلاصه محاسبات ضرائب همبستگي بين ابعاد امنيت شغلي وتعهد سازماني متغير مستقل و تعهد سازماني ( متغير وابسته)

همانگونه كه جدول فوق نشان مي دهد از بين ابعاد امنيت شغلي فقط يك بعد امكان بروز خلاقيت در شغل با تعهد سازماني در سطح 05/0= ×رابطه معنادار دارد. اين بدان معني است كه با افزايش امكان بروز خلاقيت در شغل تعهد سازماني كاركنان مي تواند رو به افزايش رود.

فرضيه سوم:
بين احساس امنيت شغلي كاركنان و استرس شغلي آنان رابطه معنادار وجود دارد.
براي آزمون فرضيه فوق نيز از ضرايب همبستگي اسپيرمن و پيرسون به شرح جداول زير استفاده شده است.
جدول (14-4) خلاصه ضرايب همبستگي بين امنيت شغلي ( متغير مستقل ) و استرس شغلي( متغير وابسته )
شاخص
ضريب همبستگي پيرسون
اسپيرمن
ضريب همبستگي
284/0
250/0
تعداد
245
245
سطح معناداري
0000/0
000/0

نمودار (14-4) خلاصه ضرايب همبستگي بين امنيت شغلي ( متغير مستقل ) و استرس شغلي( متغير وابسته )

همانگونه كه جدول فوق نشان مي دهد بين احساس امنيت شغلي كاركنان و استرس شغلي آنان در سطح 01/0=× رابطه معنادار وجود دارد.

فريضه چهارم: بين هر يك از ابعاد امنيت شغلي و ميزان استرس شغلي كاركنان رابطه معنادار وجود دارد.

جدول (15-4) خلاصه محاسبات ضرايب همبستگي بين ابعاد امنيت شغلي با استرس شغلي

ابعاد
ضرايب همبستگي
N
سطح معناداري

پيرسون
اسپيرسون

ثبات شغلي
150/0
157/0
245
018/0
خلاقيت در شغل
298/0
305/0
245
000/0
عاطفي بودن محيط كار
301/0
269/0
245
000/0
رضايت مادي
219/0
136/0
245
001/0
نظام رسيدگي به شكايات
376/0
340/0
245
000/0

همانگونه كه جدول فوق نشان مي دهد از بين ابعاد امنيت شغلي، ابعاد امكان بروز خلاقيت در شغل ،عاطفي بودن محيط كار و نظام رسيدگي به شكايات با ميزان استرس رابطه معنادار دارد.

نمودار (15-4) خلاصه محاسبات ضرايب همبستگي بين ابعاد امنيت شغلي با استرس شغلي

فرضيه پنجم: بين ابعاد امنيت شغلي، مولفه هاي استرس شغلي و ويژگي هاي جمعيت شناختي با تعهد سازماني همبستگي چندگانه معنادار وجود دارد.
در واقع براساس فرضيه ششم قصد بر آن است تا از طريق آزمون رگرسيون چند متغيره عوامل موثر بر تعهد سازماني شناسايي شود. به عبارت ديگر روشن شود كه آيا از طريق متغيرهاي مستقل ( ابعاد امنيت شغلي، مولفه هاي استرس شغل و ويژگي هاي جهت شناختي) مي توان تعهد سازماني معلمان را پيش بيني نمود؟ به اين منظور از رگرسيون چند متغيره
( به روش Enter) استناد شده است. نتايج در جدول زير خلاصه شده است.

جدول (16-4) شاخص هاي كلي تحليلي اسپيرمن متغيرها (

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید