ندارد.

18- سوراوكبلر(2009)در تحقيقي به بررسي جو ناامن شغلي وتاثير آن برنتايج شغلي آن پرداخت. هدف از اين مطالعه ، معتبر ساختن جو نا امن شغلي و امتحان كردن تاثير آن بر نتايج (گرايش شغلي) كارمندان بود . اين تحقيق بر روي 428 كارمند متعلق به 20 سازمان اسپانيايي و 550 كارمند در 18 سازمان بلژيكي انجام شد و نتايج نشان داد كه جو نا امن شغلي در هر دو نمونه پديدار شد كه بر رضايت شغلي كارمند و ا لتزام سازماني آن ها تاثير مي گذارد

1- Cevat Celep
2-Klein

جمع بندي
در اين فصل نياز به امنيت شغلي يکي از نيازهاي پايه اي کارکنان معرفي شده است که در شرايط معمولي بدون تامين آن ،امکان رسيدن به سطوح بالاتر نيازهاي انساني امکان پذير نخواهد بود.
باتوجه به اهميت و نقش امنيت شغلي بر ادراکات،انگيزه،آرامش فکري و رواني ونهايتا تعهد سازماني، در اين فصل ابتدا تعاريف ،نظريه هاي مختلف در خصوص امنيت شغلي بررسي شد ودراين خصوص به موضوعاتي از قبيل عوامل موثر بر امنيت شغلي و اثار وپيامدهاي امنيت شغلي و…اشاره شد.
سپس در راستاي تشريح متغير استرس شغلي، با ارائه تعريف و مفهوم هاي مختلف، رابطه آن با امنيت شغلي و تعهد سازماني بيان شده ومدلهاي مختلفي از آن ارائه شد.همچنين مشخص گرديد که عوامل سازماني،فرا سازماني، محيطي وفردي هر يک به اندازه اي بر استرس شغلي اثر گذار هستند
در ادامه انواع و ابعاد مختلف تعهد سازماني،عوامل مرتبط و موثر بر آن و مدلهاي تئوريک تجزيه و تحليل تعهد سازماني تشريح گرديد و بطورکلي با توجه به تعاريف و نظريه هاي متعدد و مختلفي که در مورد تعهد سازماني بيان شد، نظريه الن ومي ير که تعهد سازماني را تعهد به عنوان وابستگي عاطفي و رواني به سازمان، تعهد به عنوان درک هزينه هاي مربوط به ترک سازمان و تعهد به عنوان تکليف به ماندن در سازمان به ترتيب به عنوان تعهد عاطفي، تعهد مستمر و تعهد تکليفي يا هنجاري دانسته به عنوان مدل تعهد سازماني در اين پژوهش در نظر گرفته شد.

چارچوب مفهومي پژوهش

سرانجام پس از بررسي نتايج تحقيقات گذشته، مشاهده گرديد تحقيقات مختلفي در زمينه هاي مشابه صورت گرفته و هر كدام به نحوي بر وجود ارتباط بين مولفه هاي امنيت شغلي، استرس شغل و تعهد سازماني تأكيد داشته اند.

فصل سوم:

روش اجراي تحقيق

1-3: مقدمه: در اين فصل، روش تحقيق، جامعه آماري، روش تعيين نمونه و روش نمونه گيري معرفي خواهد شد. سپس ابزار اندازه گيري( پرسشنامه گرد آوري داده ها و شيوه هاي تجزيه و تحليل آماري داده هاي پژوهش حاضر توضيح داده مي شود.
2-3 روش تحقيق
اين تحقيق از لحاظ هدف در دسته تحقيقات كاربردي و از لحاظ گرد آوري داده ها توصيفي از نوع همبستگي مي باشد. اين تحقيق از آن جايي كه به بررسي وضع موجود مي پردازد در قلمرو تحقيقات توصيفي قرار دارد و از آن جايي كه رابطه ميان متغيرها براساس هدف تحقيق تحليل مي گردد. تحقيق از نوع همبستگي مي باشد.
3-3: جامعه آماري
جامعه آماري اين پژوهش را كليه معلمين مقطع ابتدايي شهر سمنان در سال تحصيلي 89-88 تشكيل مي دهند، كه با توجه به آمار اخذ شده از سازمان آموزش و پرورش شهر سمنان در مجموع تعداد آن ها 511 نفر تعيين گرديد. جدول 1-3 نشانگر توزيع جامعه آماري مي باشد.

جدول 1-3 توزيع فراواني جامعه آماري به تفكيك جنسيت

زن
مرد
جمع
معلمين رسمي
230
40
277
معلمين غير رسمي
228
6
234

4-3 نمونه آماري
به منظور تهيه و تعيين حجم نمونه آماري مورد نظر از جدول مورگان استفاده شد. براساس اين نمونه مورد نظر 249 نفر تعيين گرديد. پس از آن روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم مورد استفاده قرار گرفت.
جدول 2-3 توزيع فراواني جامعه آماري به تفكيك جنسيت

زن
مرد
جمع
معلمين رسمي
معلمين غير رسمي
112
111
23
3
235
114

223
26
249

5-3 : ابزار اندازه گيري
در اين پژوهش از چهار پرسشنامه مجزا و مستقل از هم به شرح زير استفاده شده است.
1- پرسشنامه جمعيت شناختي: اين پرسشنامه شامل مشخصات فردي و سوابق آن ها، مشتمل بر محل خدمت، جنسيت، مدرك تحصيلي، سن، سابقه خدمت، وضعيت تأهل و نوع استخدام مي باشد.
2- پرسشنامه امنيت شغلي: از آن جا كه در رابطه با امنيت شغلي پرسشنامه استاندارد شده اي در دسترس نبود، لذا با استفاده از منابع علمي مربوط به موضوع و فنون و شيوه هاي ارائه شده براي تهيه پرسشنامه مناسب، پرسشنامه محقق ساخته اي جهت جمع آوري نظرات معلمين در مورد موضوع تهيه شده با استفاده اين پرسشنامه با توجه به تعاريف نظري و عملياتي در مورد متغير امنيت شغلي، امنيت شغلي در 5 بعد ( ثبات شغلي، امكان بروز خلاقيت، عاطفي بودن محيط كار، رضايت مادي و وجود نظام هاي فعال رسيدگي به شكايت كاركنان و دفاع از آن ها ) سنجيده مي شود.
اين پرسشنامه با استفاده از نظر اساتيد راهنما و مشاور به صورت بسته پاسخ با 27 گويه. و براساس مقياس پنج درجه اي ليكرت تنظيم شد. در جدول 3-3 توزيع گويه هاي پرسشنامه امنيت شغلي بر حسب هر يك از ابعاد آن ذكر گرديده است. ضمناً جمع امتيازهاي اين 5 بعد، امتياز امنيت شغلي را مشخص مي كند.

جدول 3-3: توزيع گويه هاي پرسشنامه امنيت بر حسب هر يك از ابعاد آن

نام مولفه
محققان قبلي
شماره گويه ها
1- ثبات شغلي
سلطاني 1379
اعرابي 1379
1-2-3-4-5-6-7
2- امکان بروز خلاقيت در شغل
سلطاني
اعرابي
8-9-10-11-12-13-14
3- عاطفي بودن محيط کار
سلطاني
اعرابي
15-16-17-18
4- رضايت مادي
سلطاني
اعرابي
19-20-21-22-23-24
5- وجود نظام هاي فعال و رسيدگي به شکايات کارکنان و دفاع از آن ها
اعرابي
25-26-27

در اين پرسشنامه كليه سؤالات مطابق مقياس ليكرت ( كاملاً مخالفم او= … و كاملاً موافقم=5) امتياز گذاري و سپس امتيازات سؤالات جمع بندي بسته مي شود. ضريب پاياني اين پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 92/0 به دست آمده است.

3- پرسشنامه استرس شغلي: پرسشنامه سنجش استرس شغلي توسط پروفسور وندردوف(Vanderdofe)(1995) در 9 بعد ( نگرش به مهارت، قدرت تصميم گيري، كنترل وظايف، فشار كاري و زماني، ابهام نقش، عدم امنيت شغلي، كمبود ارزش، حمايت اجتماعي مدير، حمايت همكاران، ساخته شد.
سازنده پرسشنامه اولين بار با استفاده از روش آلفاي کرونباخ ضريب اعتبار 76/0 را براي پرسشنامه گزارش کرد.
علي پور (1379) نيز در بررسي اعتبار پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ ضريب 8/0 را براي پرسشنامه گزارش کرد.
امين فر (1385) در بررسي اعتبار و روايي پرسشنامه استرس شغلي با روش آلفاي کرونباخ بر روي 30 نفر از دبيران دبيرستانهاي دخترانه دولتي شهر تهران ضريب اعتبار 82/0 را گزارش کرد. (به نقل از امين فر،1385)
اين پرسشنامه متشكل از 42 گويه است. سؤالات آن به صورت بسته پاسخ و با مقياس ليكرت و در يك طيف 4 درجه اي ( كاملاً مخالفم، مخالفم ، موافقم، كاملاً موافقم ) تهيه شده است. كه هر يك از گزينه ها به ترتيب 1و2و3و4 امتياز دارند در اين پرسشنامه ابعاد متغير استرس شغلي توسط گويه هاي به شرح جدول 4-3 سنجيده مي شوند. ضمناً جمع امتيازهاي اين سه شاخص امتياز استرس شغلي هر فرد را مشخص مي كند.
4-3: توزيع گويه هاي پرسشنامه استرس شغلي بر حسب هر يك از شاخص هاي آن
مولفه ها
نام مولفه
شماره گويه
گويه ها يي باامتياز معكوس
1- نگرش به مهارت
1و3و11و12و21و3و36و37
13 و 300
2- قدرت تصميم گيري
2و13و22و31
31
3- کنترل وظايف
4و14و23و31

4- فشار کاري و زماني
5و15و24
15
5- ابهام نقش
16و16و25و33و38و40

6- عدم امنيت شغلي
7و18و27
7 و 17
7- کمبود ارزش
8و18و27

8- حمايت اجتماعي مدير
9و19و28و34و39

9- حمايت اجتماعي همکاران
10و20و29و35
41 و 42

ضريب آلفاي كرونباخ 85/0 به دست آمده است.

4- پرسشنامه تعهد سازماني: اين پرسشنامه مشتمل بر 24 گويه مي باشد كه توسط مي ير و آلن در سال 1990 ساخته و استاندارد شده است و بارها توسط محققين داخلي و خارجي مورد استفاده قرار گرفته است. اساس نظري اين پرسشنامه بر مدل ارائه شده توسط آلن و مي ير (1990) است كه به صورت يك مقياس سه بعدي ( عاطفي، مستمر، هنجاري) با 24 گويه ( 8 گويه براي هر بعد ) ساخته شده است. در اين پرسشنامه شاخص هاي سه گانه توسط گويه هاي به شرح جدول 5-3 سنجيده مي شوند. مقياس اين پرسشنامه نيز مقياس ليكرت است.

نام مولفه
نظريه پرداز
شماره گويه ها
گويه هايي با امتياز معکوس
تعهد عاطفي
آلن و مي ير (1990)
1و2و3و4و5و6و7و8
4
تعهد مستمر
آلن و مي ير (1990)
9و10و11و12و13و14و15و16
9و12و14و15
تعهد هنجاري
آلن و مي ير (1990)
17و18و19و20و21و22و23و24
17و18

جدول 5-3 : توزيع گويه هاي پرسشنامه تعهد سازماني بر حسب هر يك از شاخصهاي آن
ضريب پاياني اين پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 93/0 به دست آمده است.

6-3 : روايي پرسشنامه ها: مقصود از روايي يك آزمون يا پرسشنامه، آن خصيصه يا ويژگي ابزار گرد آوري اطلاعات است كه مقولاتي را كه براي آن ها در نظر گرفته شده است، تعيين كند( خليلي شرويني، 1375 ) جهت سنجش روايي پرسشنامه هاي تحقيق از روايي محتوايي و صوري استفاده مي گردد. پرسشنامه هاي مورد استفاده در اين تحقيق از روايي صوري و محتوايي برخوردارند، زيرا در تهيه آن ها از نظريات اساتيد محترم راهنما و مشاور و نيز ساير استادان صاحب نظر استفاده گرديد و از جديدترين اطلاعات و نظريه هاي علمي موجود و قوانين و مقررات اداري آموزش و پرورش در زمينه هاي مذكور بهره گرفته شد.

7-3 : روش گرد آوري اطلاعات
براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز از دو روش بهره گيري شده است.
الف) روش كتابخانه اي و اينترنت: جهت بررسي و مطالعه نظري موضوع پژوهش و دستيابي به اطلاعات اوليه با استفاده از كتب و نشريات داخلي و خارجي و همچنين استفاده از شبكه جهاني اينترنت به منظور دستيابي به مقالات مرتبط با موضوع تحقيق از اين روش استفاده گرديد.
ب) روش ميداني: با استفاده از چهار پرسشنامه ويژگي هاي جمعيت شناختي، امنيت اجتماعي، استرس شغلي، و تعهد سازماني براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز پژوهش، پس از دريافت معرفي نامه از اداره آموزش و پرورش شهر سمنان و با مراجعه حضوري به مدارس سطح شهر، پرسشنامه ها بين معلمين به طور تصادفي توزيع و توضيحات لازم ارائه گرديد. پرسشنامه هاي تكميل شده توسط محقق جمع آوري شد.

8-3:روش هاي آماري: در اين پژوهش براي تجزيه و تحليل داده ها از دو روش آمار توصيفي و استنباطي و از طريق برنامه نرم افزاري spss استفاده گرديد. با توجه به اينكه اين تحقيق از نوع توصيفي- همبستگي است از اين رو در روش توصيفي آمارهايي چون ميانگين، ميانه- مد- انحراف استاندارد- ماكزيمم، مينيمم، و جداول فراواني متعدد مورد استفاده قرار گرفت و در روش استنباطي از ضرائب همبستگي پيرسون و اسپيرمن،کرامر و تحليل رگرسيون استفاده شده است.

فصل چهارم:

تجزيه و تحليل
داده ها

1-4: توصيف آماري نمونه تحقيق
جدول (1-4) توصيف آماري نمونه تحقيق به تفكيك وضعيت تأهل
وضعيت
تعداد
درصد
درصد متغير
درصد تراكمي
مجرد
30
2/12
4/12
4/12
متأهل
211
1/86
6/87
100
كل
241
4/98
100

بي پاسخ
4
6/1

جمع كل
245
100

الف: وضعيت تأهل:مطابق اطلاعات جدول 1-4 بيش از 86 درصد از افراد نمونه مورد بررسي متأهل و حدود 12 درصد آنان مجرد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید